REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Anna Banaszkiewicz Anncos z siedzibą w Zurychu za pośrednictwem sklepu internetowego anncos.ch (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Banaszkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anncos Anna Banaszkiewicz z siedzibą w Zurychu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje.

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Szwajcarii lub w kantonie Zurych.

2. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: Die Schweizerische Post AG z siedzibą w Bernie.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, używanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

9. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

10. Sklep; Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: anncos.ch

11. Sprzedawca – oznacza Annę Banaszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anncos Anna Banaszkiewicz z siedzibą w Zurychu, UID: CHE-274.830.308, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie anncos.ch.

13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne.

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i niektórych zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Zamówienia.

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu internetowego.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Jeżeli Klient zdecydował się na płatność za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną o danych wymaganych do wykonania przelewu bankowego w celu uiszczenia opłaty za wybrany Towar i Dostawę. Dane te znajdują się również na stronie https://anncos.ch/koszty-dostawy-i-platnosc/

6. Jeżeli Klient zdecydował się na płatność za pośrednictwem systemu płatności Paypal, zostanie przekierowany na stronę dostawcy usług płatności Paypal w celu uiszczenia opłaty za wybrany Towar i Dostawę.

7. Jeżeli Klient zdecydował się na płatność za pośrednictwem systemu TWINT, zostaną wyświetlone informacje pozwalające na uiszczenie opłaty za wybrany Towar i Dostawę.

8. Jeżeli Klient zdecydował się na płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej, zostanie poproszony o podanie danych na karcie w celu uiszczenia opłaty za wybrany Towar i Dostawę.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

10. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zapłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki w formie rachunku, przesyłając go na Trwałym nośniku na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres poczty elektronicznej.

12. Zakupiony przez Klienta Towar może posiadać etykietę w innym języku i/lub innej szacie graficznej niż etykieta znajdująca się na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia.

§ 4 Płatności.

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

2. Wszystkie ceny na Stronie Internetowej Sklepu podane są we frankach szwajcarskich.

3. Wszystkie informacje o metodach płatności oraz dane operatorów płatności są dostępne na stronie: https://anncos.ch/koszty-dostawy-i-platnosc/ .

4. Klient powinien wykonać płatność niezwłocznie tak, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. W wypadku upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy sprzedaży Towarów.

§ 5 Dostawa.

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Szwajcarii.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie https://anncos.ch/koszty-dostawy-i-platnosc/ informację o sposobie Dostawy, cenie oraz szacowanej liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Termin Dostawy wskazany na stronie https://anncos.ch/koszty-dostawy-i-platnosc/ liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §1 ust. 1 Regulaminu.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę niezwłocznie po jej otrzymaniu. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek obejmujący dostarczane Towary.

§ 6 Reklamacje i zwrot Towaru.

1. Sprzedawca zastrzega, że wymiana lub zwrot Towaru możliwe są wyłącznie w przypadku błędnej bądź niekompletnej przesyłki lub wad Towaru.

2. Klient chcący wymienić lub zwrócić Towar, zobowiązany jest do zgłoszenia owego faktu do Sprzedawcy w ciągu 8 dni roboczych drogą elektroniczną na adres: info@anncos.ch

3. W przypadkach wymienionych w § 6 pkt.1 Sprzedawca informuje Klienta o procedurze reklamacji Towaru i jeśli zachodzi konieczność zwrotu Towaru, pokrywa koszty przesyłki zwrotnej.

4. Jeśli uszkodzenia Towaru zostały spowodowane podczas dostawy, Klient ma prawo wnieść reklamację do podmiotu odpowiedzialnego za dostawę Towaru, którym jest Schweizerische Post AG. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest w tym zakresie ograniczona.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

1. Ze względu na specyfikę sprzedawanych Towarów, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny. Sprzedawca chcąc zadbać o należytą higienę oraz najwyższą jakość Towaru jak również minimalizację kosztów zarządzania Sklepem nie przyjmuje zwrotów Towaru.

§ 8 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Klienta;

b) Zamieszczanie opinii.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług.

3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji.

4. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, zostanie ono usunięte do 15 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania.

5. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

7. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §8 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są na Stronie https://anncos.ch/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu pod adresem https://anncos.ch/regulamin-sklepu-internetowego-www-anncos-ch/

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo szwajcarskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pusty